Som en del av prosjektet Smartere Transport Bodø ønsket Nordland Fylkeskommune å gjennomføre en pilot på Kobla for å se hvordan en slik løsning fungerer i praksis. Prosjektet ble kjørt i to testrunder, der erfaringer fra første runde skulle brukes til å forbedre løsningen før runde to. Dette i tråd med prosjektmetodikk for Smartere Transport-prosjektet som ønsker å hurtig teste ut nye løsninger, lære av erfaringene og justere kursen om nødvendig.
 
Mål for å gjennomføre en pilot av Kobla i prosjektet Smartere Transport Bodø var:
lære om hvordan man kan markedsføre og få folk til å bruke en slik løsning
finne ut om folk tror en slik app kan føre til endring av reisevaner,
lære om hvilke tiltak som stimulerer til endring,
se på hvordan en app fungerer for forskjellige brukergrupper.
Viktige måleparametere for piloten:
klarer brukerne enkelt å installere og ta i bruk appen?
presenterer appen konsekvenser av adferd på en lettfattelig måte til brukerne?
fører appen til økt bevissthet rundt reisevaner?
og viktigst, fører løsningen til reell adferdsendring?