Kobla med prosessledelse innen byutvikling! I forbindelse med et mulighetsstudie for å vise grunneiernes utbyggingsplaner, ønsket Drammen kommune at det skulle utarbeides forslag til hvordan forflytning (orientérbarhet, effektive bytter, effektiv drift og trafikksikkerhet) og parkering (trygg og på rett sted) for alle trafikantgrupper i og gjennom området løses, dersom deres planer ble realisert. Mulighetsstudiet omtales i lokalavisa her: https://www.dt.no/store-planer-for-stromso-bor-vurdere-hoyhus-opp-mot-60-meter/s/5-57-2106930

Mobilitetsplanen som PDF kan lastes ned fra Drammen kommune her: https://innsyn2020.drammen.kommune.no/dokumentbestilling/getDocument?dokid=1001904870
og selve mulighetsstudiet som mobilitetsplanen er del av, finner du her: https://innsyn2020.drammen.kommune.no/dokumentbestilling/getDocument?dokid=1001904869

Gående er ikke bare gående, syklister ikke bare syklister, busspassasjerer mye mer enn som så, og alle er vi bilister fra tid til annen. Altfor ofte tenkes det altfor kort. Når så Kobla fikk i oppdrag å lede en arbeidsgruppe igjennom en intensiv (men etterrettelig) kreativ prosess som skulle lede fram til en mobilitetsplan for Strømsø sentrum, var det naturlig å ta utgangspunkt i innbyggernes ulike livssituasjoner og behovene de medfører. Kommunens ambisjon om adferdsendring i retning grønn og smart mobilitet, innebærer et ønske om å påvirke alle de små individuelle valgene som hverdagsmobilitet består av. Gater og kryss inn mot knutepunktet Strømsø torg er for mange en kritisk overgangssone der ønsket om effektivitet i egen travel hverdag møter mer kollektive nødvendigheter: trafikksikkerhet og bærekraft. Dette er arealer der flere funksjoner skal foregå samtidig: det skal kunne vrimles, utforskes og mingles, samtidig som neste tog og buss skal rekkes. Det innebærer at grunneierne i deres planlegging må ta et spesielt ansvar for mobilitet.

Idéellt sett ville arbeidsgruppen ønsket seg omfattende brukerinvolvering, men til dette er tiden for kort. Arbeidsformen har dermed vært en workshoprekke med diskusjon om behov og utfordringer («software») og fysiske løsninger på kartet («hardware»). Gruppen har jobbet med personas* etter følgende inndeling av livssituasjon: 

  • videregående elever 
  • studenter 
  • voksne med barn i barnehagen 
  • voksne med barn som kjøres til aktiviteter 
  • voksne med barn som klarer seg selv 
  • voksne uten barn 
  • yngre eldre 
  • pensjonister 

Arbeidsgruppen har diskutert behov som oppstår i et uttømmende sett av varianter av det å bo i og jobbe/skole i og utenfor området, bo i og utenfor området og pendle via togstasjonen og varehandel i og utenfor området. Vi vært igjennom hvordan området betjener behov knyttet til de aktuelle barnehagene og grunnskolene, samt trenings- og fritidstilbud, og gjort en gjennomgang av nyere relevant forskningsmateriale fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), rådgivende ingeniørselskap og andre kilder. Til sist kan det nevnes at vi også har gjort befaringer, konkret har flere av oss observert start- og slutt på arbeidsdagen ved fire anledninger.

Det har vært en spennende og lærerik prosess! Gjengen har vært engasjert og idéene boblet. Nå blir det spennende å se hva kommunen gjør med innspillene!

Vi presenterer gjerne både prosess og resultat dersom din arbeidsplass, privat eller offentlig, er nysgjerrig på kombinasjonen knutepunkt, mobilitet og teknologi.

Grunneiere: Strømsø United, Ticon Eiendom, Utstillingsplasssen, BaneNOR Eiendom

Arkitekter, byplanleggere og mobilitetsrådgivere: DRMA, Osloworks, Solli Arkitekter og Kobla