Sammen med Urban Creators og 1:1 Landskap fra København, og våre venner i DRMA, tar vi fram en mulighetsstudie for Asker sentrum som vil fremme aktiv mobilitet og styrke hverdagsbyen med sine destinasjoner. Asker er en flerkjernet kommune, ikke minst som følge av annekteringen av Røyken og Hurum, og trenger et mer sammenhengende gang- og sykkelveinett. Det skjer mye i nærsentre rundt det vi tenker på som sentrum av Asker. Bedre framkommelighet for kollektivtransport er nødvendig, både for eksisterende løsninger som buss og tog, og for kollektivtransport i sin fremtidige form. Vi bidrar med innspill på hvordan ny teknologi kan understøtte kommunens ambisjoner.