Vi sørger for bærekraftig ansattemobilitet på din arbeidsplass! Eller, sagt på en annen måte: færre biler å tilby parkeringsplass til…

Vi i Kobla bruker gjerne vår teknologi, vår metodikk og våre krefter, på å motivere ansatte i ditt firma til å reise grønnere i hverdagen! Vi bidrar gjerne inn i planleggingsarbeid med bærekraftig mobilitet i forbindelse med eventuelle utvidelses- eller flytteplaner. Det er i slike øyeblikk det går an å gjøre endring! Vi deltar gjerne i langsiktig mobilitetsplanlegging, vi tilbyr kompetanse på mobilitet, teknologi og adferdspsykologi.

Dersom vi skulle ta ansvar for ditt selskaps ansattes mobilitet, legger vi typisk opp et årshjul for hvordan tiltak og kampanjene fordeler seg ut over året, samt bidrar på fellesmøter og tilbyr mobilitetsplanlegging direkte med de ansatte.

Vi er blitt eksperter på å  håndtere motforestillingene!

Sammen med arbeidsgruppe fra ditt selskap, gjør vi følgende: 

 • Avdekker hvilke goder kunden/lokasjonen har som kan fungere som insentiver. Eksempelvis gratis vaffel i kantina på fredager kun til de som sykler, eller attraktive parkeringsplasser forbeholdt samkjørende. Målet er å ha noe fysisk å friste med, gjennom den digitale kanalen.
 • Definerer innhold i de ulike kampanjene. En typisk kampanje kan handle om å konkurrere internt eller med andre bedrifter om mest mulig miljøinnsats i fellesskap, vinne premier, belønne innsats. Men det er også mulig å ha et individuelt helsefokus, måle før- og etternivå på personlige KPIer. En tredje variant er forbildekampanjer, der for eksempel vintersyklister hylles, eventuelt med deling av farlige punkter langs ruta som input til kommunen.
 • Gjennomfører 2-3 town hall-style fellesmøter for alle ansatte, pluss arbeid i grupper. Hvilke muligheter og hindre har de ansatte i dag? Hvordan oppleves mobilitet på arbeidsplassen? Hvordan kan hver og én enten fortsette med aktive reiseformer utover høsten og vinteren, eller tilrettelegge for samkjøring? Hva tenker de rundt endringene? Hva skal til for å gjøre endringer? Oppleves de aktuelle insentivene attraktive? Hva annet burde man heller gjøre?
 • Gjennomfører prøvedager, der ansatte prøver ulike elsykkelvarianter som vi har leid inn. Vi tilbyr også subsidiering av leie av elsykler til ansatte. 
 • Gjennomfører avtalt antall kampanjer

Hva Kobla gjør per kampanje:

 •   Leder og dokumenterer workshops og ansattemøter i designfasen.
 •   Støtter de ansatte under onboarding gjennom personlig oppmøte.
 •   Presenterer og svarer på alle spørsmål rundt app, personvern etc. 
 •   Produserer promomateriell (om ønskelig tilpasset kundens grafiske profil).
 •   Setter opp organisasjonens avdelinger, oppretter ligaer og konkurransevarianter.
 •   Håndterer trekninger, skaffer premier og distribuerer premier.
 •   Arrangerer to aktivitetsdager der ansatte kan prøve elsykler, lastesykler el.l. 
 •   Support på e-post innenfor kontortid 08:00 – 16:00 på hverdager.
 •   Sammenstiller enkelt klimaregnskap per kampanje.

Hva som forventes av ditt selskap:

 •   Tilrettelegge for attraktive insentiver så langt det er mulig, eksempelvis knyttet til parkeringsplasser.
 •   Kalle inn og hoste town-hall møter med bærekraftig mobilitet som tema, knyttet til utvidelsesplaner.

Mulig tilleggsaktiviteter utenom de spesifiserte kampanjene:

 •   «Grønn Skattejakt»-variant med for eksempel kortreiste mål, eller kraft-turisme, nådd med grønne reiseformer i løpet av sommer/høstferie (pris tilsvarende Vi-tar-det kampanje).
 •   Reisevaneundersøkelse blant de ansatte som gir nøyaktige data om for ansattes reiser til/fra jobb (pris tilsvarende Vi-tar-det kampanje) på reisemiddelfordeling, utslippstall (scope 3, kategori 7) og unngåtte utslipp (scope 4). (Det blir stadig viktigere å vise til hva arbeidsgivere gjør for å forhindre utslipp. Koblas klimaregnskap gir nøyaktige tall for dette.) Mer om Kobla Bedrift finner du her!